Privacy policy

Privacy policy

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die All Jobs B.V. verwerkt van haar klanten, leveranciers en andere relaties. 

Indien u een overeenkomst sluit met All Jobs B.V., of anderszins gegevens verstrekt aan All Jobs B.V., geeft u uitdrukkelijk toestemming om de persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
All Jobs B.V.
Honderdland 170
2676 LT Maasdijk
0174 - 231 000
KVK 34084116
info@alljobs.nl

2. Doel en grondslag gegevensverwerking
2.1 All Jobs B.V. verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst, of om op verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te kunnen nemen (bijvoorbeeld bij een offerte aanvraag).
All Jobs B.V. verwerkt de volgende persoonsgegevens:
a) Statutaire naam en/of handelsnaam
b) Adresgegevens en eventueel postadres
c) Voor- en achternaam
d) Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) en faxnummer(s)
e) Bankrekeningnummer(s)
2.2 All Jobs B.V. verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Contact
- Levering van goederen
- Verrichten van diensten
- Facturatie
- Fiscale wetgeving
2.3 All Jobs B.V. verwerkt geen gegevens buiten de EU zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van betrokkene.
2.4 All Jobs B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen, inclusief profilering, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

3. Bewaartermijnen
All Jobs B.V. verwerkt en bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien persoonsgegevens niet langer relevant zijn voor de uitvoering van de overeenkomst worden deze persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van persoonsgegevens heeft All Jobs B.V. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 All Jobs B.V. verstrekt persoonsgegevens slechts aan derden (verwerkers) indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met betrokkene of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. All Jobs B.V. sluit met deze derden een verwerkersovereenkomst om de correcte wijze van verwerking te waarborgen.

5. Inzagerecht, verwijdering en klachten
5.1 Betrokkene kan een verzoek indienen om persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. All Jobs B.V. zal het verzoek in behandeling nemen en binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien een betrokkene bezwaar wil maken tegen de (verdere) verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, of de gegevensverwerking wenst te beperken, kan eveneens contact opgenomen worden met All Jobs B.V.
5.3 Indien betrokkene klachten heeft over de wijze waarop All Jobs B.V. persoonsgegevens verwerkt of verzoeken behandelt, kan contact opgenomen worden met de relevante toezichthoudende autoriteit.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan info@alljobs.nl.

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via www.alljobs.nl bekend gemaakt. Wij adviseren om het Privacybeleid regelmatig in te zien.

7. Gebruik van Functionele Cookies

Dit zijn technisch noodzakelijke cookies om onze websites op een juiste manier te kunnen gebruiken. Wanneer deze cookies niet geplaatst worden kan het zijn dat een website niet naar behoren werkt. Voor deze cookies is het niet nodig om toestemming te vragen, wel willen wij u hierover informeren.

8. Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om inzage te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt niet meegegeven, waardoor uw woonplaats en locatie niet zichtbaar zijn voor Google. 

Meer over All Jobs